تعرفه پنل


جهت اطلاع از تعرفه هابه آدرس زیر مراجعه نمایید

http://baranpayamak.com/index.php/articles/sms/sms-panel

تعرفه پنل در جشنواره تابستانی 45000 تومان میباشد