تعرفه خط

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000  برای کاربران

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت  خط تصادفی(غیر رند) (ریال ) قیمت خط انتخابی(رند) (ریال)
 1  1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300،000
2 10000XXXXXXXX 13 350,000 700،000
3 10000XXXXXXX 12 700,000 1،400،000
4 10000XXXXXX 11 1,400,000 2،700،000
5 1000XXXXXX 10 1،800,000 4،000،000
6 10000XXXX 9 2,500,000 5،000،000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7،000،000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 برای کاربران

 ردیف  نمونه شماره  تعداد ارقام   قیمت  رند و غیر رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 150,000
2 3000XXXXXXXXX 12 900،000
3 3000XXXXXX 10 1،000،000 
4 3000xxxx 8 خرید این رنج از شماره ها به پایان رسیده است.